Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie www.pgkzambrow.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.03.2016r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy, które zostały nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

– wszystkie nowe publikacje będą dostosowane do wymagań w/w ustawy.

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– wersję kontrastową,

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

– wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: pgkzambrow@poczta.onet.pl lub telefoniczny: 862712118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek:

W budynku znajdują się dwa wejścia: ogólnodostępne od ulicy Polowej oraz drugie znajdujące się od strony placu, dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników Spółki.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji z Przedsiębiorstwem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami: pracownik schodzi do klienta po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania (drogą mailową: pgkzambrow@poczta.onet.pl lub telefoniczną/fax 86 2712118).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast