O Projekcie

Logo UE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

realizuje projekt

Rozbudowa instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów

w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.

Inwestycja polega na rozbudowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze i Gminie Zambrów (gmina wiejska).

Celem strategicznym projektu jest wzrost efektywności gospodarki odpadowej na terenie Zakładu w Czerwonym Borze.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mocy przerobowych i wydajności produkcyjnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze. Realizacja projektu poprzez kompleksową modernizację i przebudowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze umożliwi wzrost odzysku surowców, a przez to zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • wzrost mocy przerobowych instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów z obecnych 27.000 Mg/rok do 30.000 Mg/rok, tj. o 11 %,

  • wzrost mocy przerobowych instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z obecnych 13.800 Mg/rok do 16.000 Mg/rok, tj. o 15,9%,

  • wzrost szacowanego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych z 6% obecnie do 17 % w roku 2030,

  • wzrost udziału kompostu w masie odpadów poddanych przetwarzaniu biologicznemu z 7% obecnie do 60 % w roku 2030,

  • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko do 6 200 MG (19,5%) w roku 2021 oraz do 3 000 MG (9,2%) w roku 2030.

Efektem realizacji celu głównego i zaplanowanych w projekcie działań będą rezultaty:

  • zwiększenie masy odzyskanych surowców i wytworzonego kompostu,

  • oszczędność pojemności składowiska odpadów w Czerwonym Borze,

  • ograniczenie emisji metanu i bioareozoli do atmosfery.

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i wzrostu jakości życia mieszkańców terenu 26 gmin obsługiwanych przez Zakład w Czerwonym Borze.

Wartość projektu: 21 946 212,88 zł.

Dofinansowanie: 12 123 865,59 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast