Przyjęcie odpadów do ZPiUO

 1. Cennik obowiązuje od 1 marca 2019 r. 

  Do w/w cen stosowana jest obowiązująca stawka podatku VAT. Dla gmin członków Porozumienia z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – z 2005 poz. 2768, z 2006 poz. 2758; z 2007 poz. 2591; z 2011 poz. 3367) dot. finansowania przedmiotowej instalacji przysługuje rabat 8,88% w stosunku do cen podanych w cenniku.

  Kod odpadu lub grupy odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śr. z dn. 09.12.2014 w spr.katalogu odpadów (D.U.z 2014, poz.1923, ze zmianami)

  Rodzaj odpadów lub grupy odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów(D.U. z 2014, poz.1923, ze  zmianami)

  Cena zł/Mg

  Drobne do 30cm Gabaryty i worki

  010102

  Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

  100

  010408

  Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż 010407

  80

  010409

  Odpadowe piaski i iły

  50

  0201

  Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

  85

  100

  0203

  Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 0207)

  90

  100

  030101

  Odpady kory i korka

  100

  120

  030105

  Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

  100

  120

  0303

  Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

  80

  100

  100101

  Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem w 100104)

  170

  101208

  Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

  160

  150101  A: Opakowania z papieru i tektury- czyste , dopuszczalne zanieczyszczenie  do 10%

  1

  B: Opakowania  z papieru i tektury – dopuszczalne  zanieczyszczenie  powyżej 10% do 30%

  30

  C: Opakowania z papieru i tektury  dopuszczalne   zanieczyszczenie  powyżej 30%  do 50%

  60

  150102


  A: Opakowania z tworzyw sztucznych- czyste, dopuszczalne  zanieczyszczenie  do 10%

  1

  B: Opakowania  z tworzyw sztucznych  dopuszczalne  zanieczyszczenie  powyżej 10% do 30%

  30

  C: Opakowania  z tworzyw sztucznych  dopuszczalne zanieczyszczenie powyżej 30% do 50%

  60

  150103

  Opakowania z drewna

  25

  150104


  A: Opakowania z metali- czyste , dopuszczalne zanieczyszczenie   do 10%

  1

  B: Opakowania  z metali  dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej 10% o 30%

  30

  C: Opakowania  z metali  dopuszczalne zanieczyszczenie   powyżej 30%  do 50%

  60

  150105


  A: Opakowania wielomateriałowe czyste  dopuszczalne  zanieczyszczenie  do 10%

  150

  B: Opakowania  wielomateriałowe  dopuszczalne  zanieczyszczenie   powyżej 30% do 50%

  200

  C: Opakowania  wielomateriałowe  dopuszczalne  zanieczyszczenie  powyżej 30% do 50%

  250

  150106


  A: Zmieszane odpady opakowaniowe czyste , dopuszczalne zanieczyszczenie  do 10%

  25

  B: Zmieszane odpady  opakowaniowe  dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej  10% do 30 %

  45

  C: Zmieszane  odpady opakowaniowe  dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej 30% do 50% 

  80

  150107


  A: Opakowania  ze szkła czyste  dopuszczalne zanieczyszczenie  do 10%

  1

  B: Opakowania za szkła  dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej 10 % do 30%

  20

  C: Opakowania  z szkła  dopuszczalne  zanieczyszczenie   powyżej 30% do 50%

  50

  150109

  Opakowania z tekstyliów

  150

  160103


  A: Zużyte opony, tylko z pojazdów  osobowych 

  220

  B: Zużyte  opony,  z pojazdów osobowych i innych pojazdów (dostarczone komunalnych zmieszanych)

  50/szt

  160211*

  Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

  2500

  160213

  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212

  2500

  160214

  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

  2500

  160216

  Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

  3000

  160380

  Produkty spożywcze przeterminowane i nieprzydatne do spożycia

  240

  300

  170101/170102/170103

  Odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów /gruz ceglany/ inne materiały ceramiczne i elementy wyposażenia

  30

  50

  170107

  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

  90

  170180

  Usunięte tynki, tapety, itp.

  170

  170181

  Z remontów i przebudowy dróg

  140

  170182

  Inne niewymienione odpady

  200

  170201

  Odpady drewna

  170

  170202

  Szkło (w tym okienne)

  250

  170203

  Tworzywa sztuczne

  250

  170504

  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

  20

  170506

  Urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 170505

  20

  170508

  Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

  25

  170601* i 170605*

  Materiały izolacyjne i budowlane zawierające azbest 

  160

  170604

  Materiały izolacyjne inne niż wymienione 170601 i 170603 (styropian)

  1700

  1800

  1905

  Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych(kompostownia)

  250

  1908

  Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

  220

  1909

  Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

  150

  1912

  Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

  300

  1913

  Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych (poakcyjne)

  300

  200101


  A: Papier i tektura czyste,  dopuszczalne  zanieczyszczenie  do 10%

  1

  B: Papier  i tektura dopuszczalne  zanieczyszczenie  powyżej  10% do 30%

  30

  C: Papier  i tektura  dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej 30% do 50%

  60

  200102


  A: Szkło czyste  dopuszczalne zanieczyszczenie   do 10%

  1

  B: Szkło  dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej 10% do 30 %

  20

  C: Szkło   dopuszczalne zanieczyszczenie  powyżej 30% do 50%

  50

  200108

  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

  90

  120

  200110

  Odzież 

  200

  200111

  Tekstylia

  200

  200123

  Urządzenia zawierające freony

  500

  200135

  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki

  200

  200136

  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

  200

  200139

  A: Tworzywa sztuczne

  B: Tworzywa sztuczne  zanieczyszczone  frakcjami  innych odpadów

  200

  400

  200140

  Metale

  10

  200199

  Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

  200

  200201

  Odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji

  90

  120

  200202

  Gleba i ziemia, w tym kamienie

  20

  200203

  Inne odpady nieulegające biodegradacji

  180

  200301

  A: Niesegregowane zmieszane odpady komunalne bez popiołów  i frakcji  zielonej

  B: Niesegregowane  zmieszane  odpady  komunalne  zawierające  popiół i frakcję zieloną

  257

  297

  200302

  Odpady z targowisk

  130

  200307

  Odpady wielkogabarytowe

  280

  200399

  Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

  280

© Copyright 2019 - PGK Zambrów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Projekt arcyNET.pl Wykonanie MARKOMP
Zmień rozmiar
Kontrast