INFORMACJA

W lipcu br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przeprowadził kontrolę polepszacza glebowego „BORÓWEK” w zakresie:

  • spełniania przez nawozy i środki wspomagające uprawę roślin wymagań jakościowych oraz określonych wymagań, jakie powinny spełniać w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń
  • przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin

W wyniku kontroli, na podstawie sprawozdania z badań z dnia 21.07.2023 organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.”BORÓWEK” dla badanego produktu:

  1. wykazano parametry jakościowe zgodne z wymaganiami określonymi w decyzji MRiRW nr G-1130/22 z dnia 9 marca 2022
  2. stwierdzono spełnienie wymagań co do dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń metalami Cr,Ni,Pb,Hg i Cd
  3. nie wykryto żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, Tichuris oraz Toxocara