W celu efektywnego systemu gospodarowania odpadami i wypełnienia zobowiązań prawnych unii w zakresie środowiska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie opracowało projekt rozbudowy instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze.

Na w/w zadania został złożony i zarejestrowany wniosek pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-0005/18 w ramach Osi priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalna gospodarka jego zasobami, działanie 6.1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i jako jedyny uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 21 listopada 2018r została zawarta umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, którą z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisał Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie Mieczysław Kaczyński.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 21.946.212,88zł brutto, wartość dofinansowania 12.132.865,58zł netto.

W ramach projektu rozbudowana i zmodernizowana zostanie sortownia oraz kompostownia a także zakupione wyposażenie instalacji.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się moc przerobowa oraz wydajność instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze oraz wzrośnie zatrudnienie o 16 osób.